ਮਕਸਦ

ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਟ੍ਰਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟਸ ਅੱਤੇ ਰੈਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ  ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ. ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮੀਟਸ, ਰੇਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਤੇ ਕ੍ਮ੍ਪ੍ਲਾਇਨ੍ਸ  ਦਾ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ . ਟ੍ਰਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੂੰਜ਼ਲਦਾਰ ਅੱਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਿਹਾ ਖਾਸ ਕਰ ਓਹਨਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਓਹਨਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਰੋਲ ਅੱਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

About US !!!

A-1 Truck permits have done a great deal to simplify the process as much as possible. Our agency is the helping hand of the American truck/ transport companies. Supporting and promoting truckers of America. Helping to guide strategies and build positive relationships with government and regulatory authorities to keep our vehicles & driver’s in complaince. A-1 Truck permit agency take great pride to represent trucker’s & trucking companies. Its our pleaseure to serve the best.truckers & trucking companies.

>
Facebook